Liidust

Eesti Põllumeeste Keskliit on põllumajandustootjaid ühendav katusorganisatsioon, mis loodi 1990.a.

EPK liikmeteks on maakondlikud organisatsioonid ja erinevate põllumajan­dusharude üleriigilised ühendused.
EPK on põllumajandustootjate organisatsioon, kuhu kuuluvad nii aktsiaseltsid, osaühingud kui ka talupidajad. Esin­datud on kõik maakonnad, liitunud on ka Viru Lihaühistu ja Eesti Linnukasvatajate Selts. Täna on maakondlikud or­ganisatsioonid küllaltki erinevad. Tartu-, Põlva-, Harjumaal on ühtsed põllumeeste organisatsioonid, mis koon­davad nii suuremaid kui väiksemaid toot­jaid ja pole kuulda olnud, et neil oleks olulisi huvide konflikte. Teistest maakondadest, kus on säilinud kaks liitu, kuulub meie keskorganisatsiooni see pool, mis esindab kohapeal rohkem põllumajandustootmist ning vähem hobitalundust ja põllumajandusvälist tegevust.

EPK esindab tootjaid, kes toodavad üle 70 protsendi Eesti põllumajandus­toodangust.

EPK põhitegevus on liikmete varustamine piisava ja õigeaegse infoga ning operatiivne tagasiside liikmete arvamuste- ettepanekutena. Neid üldistades kujundab EPK nõukogu seisukohad, mida püüame selgitada ühiskonnale ning kaitsta suhtlemisel riigiorganite, rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste partneritega.

Riigisiseselt püüame põllumeeste huve ja seisukohti kaitsta ja selgitada eelkõige riigieelarve ja turukorralduse küsimustes. Need on valdkonnad, kus riik peaks väga hoolega jälgima, et ei rikutaks konkurentsireegleid ning Eesti tootjad ei jääks võrreldes teiste riikide kolleegidega oluliselt halvemasse olukorda.

Oluline valdkond on olnud ja on ilmselt ka tulevikus keskkond. Kui on tegemist reostuse või reostusohuga, pole võimalik teha järeleandmisi. Samas oleme vastu seisnud seadusesätetele, mis ei anna loodushoiu seisukohast midagi, küll aga tekitavad põllumajandustootjatele lisatööd ja mõttetuid kulutusi.

Veel tegutsevad meie esindajad Ühis­kondliku Leppe Sihtasutuse toimkonda­des, EPKK nõukogus, ministeeriumi juu­res tegutsevas põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogus, Maaelu Arendamise Sihtasutuse nõukogus, tegelevad kutse­omistamise küsimustega.

Järjest olulisemaks muutub EPK töös rahvusvaheline suhtlemine, seda eelkõige EL suunal. Meie organisatsioon kuulub üleeuroopalisse põllumajandustootjate liitu (COPA). Meie esin­dajad on nimetatud 12 COPA/COGECA töögruppi ja 7 Euroopa Komisjoni juures asuvasse nõuandvasse komiteesse.

EPK Põhikiri kinnitatud 13.mai 2010
Viimati uuendatud ( kolmapäev, 25 august 2010 )