ERAKORRALINE KOHANEMISTOETUS PIIMATOOTJATELE

 

 

 

 

 

 

 

Toetuste taotlemise aeg

Toetust saab taotleda PRIA e-teenuse keskkonna kaudu ajavahemikul 30. jaanuarist kuni 8. veebruarini 2017.

Toetuse määr

Kuna erakorraliste kohanemistoetuste määramine toimub taotluspõhiselt, siis ei ole piimaveiste puhul toetuse täpset määra fikseeritud, kuid minimaalselt on see 153 eurot.

Toetusõiguslike piimaveiste fikseerimise kuupäev

Reeglina võetakse toetuste taotlemisel arvesse piimaveiste arv 2016. aasta 1. detsembri seisuga.

Piimatootjale esitatavad nõuded 

Kohanemistoetust antakse piimatootjatele, kes pidas 2016. aasta 1. detsembri seisuga:

 •  omas põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse „Toorpiima käitlemise hügieeninõuded” alusel väljastatud veterinaartõendit või
 • omas toiduseaduse alusel antud tegevusluba piima käitlemiseks või
 • oli sõlminud põllumajandusloomade aretuse seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud lepingu piimaveiste jõudluskontrolli läbiviimiseks.

Kohanemistoetust saab taotleda, kui piimatootja:

 1. pidas põllumajandusloomade registri andmetel 2016. aasta 1. detsembri seisuga 200 või vähem piimatõugu lehma või;
 2. ei pidanud põllumajandusloomade registri andmetel 2016. aasta 1. detsembri seisuga rohkem piimatõugu lehmi, kui ta pidas sama registri andmetel 2015. aasta 1. detsembri seisuga või;
 3. kasutab ekstensiivseid või keskkonna- ja kliimasõbralikke tootmismeetodeid või
 4. võtab kohustuse mitte suurendada taotluse esitamise kuupäevast alates tema peetavate piimatõugu lehmade arvu kuni 2017. aasta 1. maini. (Selle punkti aluselt taotlejatele fikseeritakse toetusõiguslike piimaveiste arv taotluse esitamise kuupäeva seisuga.)

Piimatootja loetakse ekstensiivseid või keskkonna- ja kliimasõbralikke tootmismeetodeid kasutavaks, kui ta on saanud 2015. aasta eest vähemalt ühte järgmistest toetustest:

 1. keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM), mida anti „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” või „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel;
 2. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus, mida anti „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel;
 3. mahepõllumajandusliku tootmise toetus, mahepõllumajandusele ülemineku toetus või mahepõllumajandusega jätkamise toetus, mida anti „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” või „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel;
 4. loomade karjatamise toetus või loomade heaolu toetus, mida anti „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” või „Eesti maaelu arengukava 2014–2020”alusel.

Maaeluministeerium on märkinud, et soovib kohanemistoetused välja maksta lähikuudel.

Eelnõude infosüsteemis on erakorralise kohanemistoetuse määruse eelnõu loetav: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/3ddb2b6b-e8d0-4f63-9027-7681cb104952


Kommenteerimine on suletud.